1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako “VOP“) upravujú obchodný zmluvný vzťah medzi:

Milash, s.r.o.
Na varte 2B
831 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 50194895
DIČ: 2120218298
IČ DPH: SK2120218298
(ďalej ako “predávajúci” alebo “prevádzkovateľ“)

a zákazníkom (ďalej ako “kupujúci”) a jeho pravidlá, podmienky, povinnosti a záväzky vzniknuté na základe kúpy tovaru kupujúcim od predávajúceho a to prostredníctvom predajného miesta predavajúceho, ktorým je internetový obchod www.bymilash.com ako aj www.facebook.com/byMilash.

1.2. Všetky zmluvné vzťahy dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.); ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), v znení neskorších predpisov.

2. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU A CENA TOVARU

2.1. Kupujúci si može objednať tovar od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.bymilash.com, a cez www.facebook.com/byMilash, ktorý pre účely nákupu presmeruje kupujúceho do internetového obchodu www.bymilash.com. Všetky uskutočnené objednávky su spravované v zmysle týchto VOP a sú vyjadrením súhlasu kupújúceho s nimi v plnom rozsahu.

2.2. Predávajúci zverejňuje cenu konkrétneho tovaru na www.bymilash.com a www.facebook.com/byMilash. Konečná cena tovaru pre kupújúceho je vždy vrátane DPH. Predávajúci može poskytnúť kupujúcemu zľavu z aktuálne platnej ceny tovaru, ktorú uvedie na faktúre pre kupujúceho.

2.3. Po zadaní objednávky kupujúci obdrží od predávajúceho emailové potvrdenie o prijatí objednávky spolu s informáciou o čísle objednávky, type, množstve a cene za tento tovar aj vyčíslením sumy DPH. Toto potvrdenie bude zaslané na emailovú adresu kupujúceho, ktorú poskytol predávajúcemu pre účely ich vzajomného obchodného vzťahu.

2.4. Kupujúci má možnosť objednať si tovar, ktorý je aktuálne dostupný na sklade predávajúceho. Informácia o stave zásob konkrétneho tovaru na sklade predávajúceho je dostupná a aktualizovaná na www.bymilash.com v sekcii Obchod. Objednávkový systém na www.bymilash.com umožňuje kupujúcemu vybrať a objednať tovar len do výšky aktuálnych skladových zásob. V prípade záujmu objednať vačšie možstvo konkrétneho tovaru, ako je aktuálne dostupné na sklade, prípadne tovaru, ktorý aktuálne nie je dostupný na sklade, kupujúci može kontaktovať predavajúceho na info@bymilash.com, ktorý bude následne informovať kupujúceho o dostupnosti daného tovaru.

2.5. Kupujúci má možnosť sa kedykoľvek informovať na stav svojej objednávky prostredníctvom emailovej adresy predávajúceho info@bymilash.com.

2.6. Predávajúci može akceptovať len objednávky uskutočnené kupujúcim, ktorý dovŕšil v čase objednania tovaru 18 rokov.

3. SPÔSOB ZAPLATENIA ZA TOVAR

3.1. Kupujúci má možnosť zaplatiť za objednaný tovar zvolením jedného z nasledovných spôsobov na stránke internetového obchodu www.bymilash.com:

a) platba bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu (IBAN): SK53 1100 0000 0029 4001 9595;
b) platba kreditnou/debetnou platobnou kartou prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (cez službu CardPay poskytovanú Tatra bankou, a.s.);
c) platba kreditnou/debetnou platobnou kartou prostredníctvom PayPal;
d) platba v hotovosti pri osobnom odbere objednaného tovaru v sídle predávajúceho na adrese: Milash, s.r.o., Na varte 2B, 831 01 Bratislava, Slovensko;

3.2. Kupujúci si zvolí spôsob zaplatenia za objednaný tovar pri zadávaní objednávky.

3.3. Platobné transakcie sú chranene kryptovaním.

4. DODACIA LEHOTA

4.1. Dodacia lehota objednaného tovaru závisí od miesta a spôsobu doručenia (viď. bod 5 týchto VOP) ako aj zvoleného spôsobu platby za objednaný tovar (viď. bod 3.1. týchto VOP).

4.2. Objednaný tovar je pripravený na odoslanie kupujúcemu (expedíciu) v priebehu 24-48 hodín od zaplatenia objednávky, v závislosti od zvoleného spôsobu zaplatenia za objednaný tovar. Predávajúci odošle objednaný tovar kupujúcemu až po pripísaní celej kúpnej ceny (vrátane ceny za zvolený sôsob doručenia) na bankový účet predávajúceho.

4.3. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o odoslaní ním objednaného tovaru zaslaním tejto informácie na poskytnutú emailovú adresu kupujúceho, ktorú poskytol predávajúcemu pre účely ich vzajomného obchodného vzťahu (vybavenia predmetnej objednávky).

4.4. Doručovacia doba odoslaného tovaru je uvedená v bode 5 týchto VOP. Za dodržanie doby doručovania odoslaného tovaru podľa zvoleného spôsobu doručenia, ktorý si kupujúci zvolil pri zadávaní objednávky, je zodpovedný doručovateľ (DHL Parcel Slovensko spol. s.r.o. alebo Slovenská pošta, a.s.).

4.5. V prípade nedoručenia odoslaného tovaru kupujúcemu v rámci dodacej lehoty, kupujúci je povinný bezodkladne kontaktovať doručovateľa (Slovenská pošta, a.s., kuriér) a informovať sa na dôvod nedoruženia zásielky a taktiež bezodkladne kontaktovať predávajúceho, ktorý poskytne kupujúcemu maximálnu súčinnosť pri objasňovaní dôvodu nedoručenia odoslaného tovaru doručovateľom.

4.6. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie alebo stratu zaslaného tovaru kupujúcemu doručovateľom.

4.7. Informácia o dodacej dobe zásielky je orientačná. Predávajúci nezodpovedá za prípadné neskoršie dodanie zásielky, najmä ak bolo spôsobené skutočnosťami mimo kontroly predávajúceho, napr. oneskorenie na strane prepravcu, colného úradu a colného prejednania v krajine kupujúceho a podobne.

5. PREPRAVA A DORUČENIE OBJEDNANÉHO TOVARU

5.1. Predávajúci zasiela objednaný tovar kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti DHL Parcel Slovensko spol. s.r.o. alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s.

5.2. Odhadovaná dodacia doba do vybraných krajín (v pracovných dňoch odo dňa odoslania):

delivery durations sk

5.3. Cena za dodanie je automaticky kalkulovaná na základe adresy dodania určenej kupujúcim pri zadávaní objednávky a hmotnosti objednaného tovaru. Kupujúci je automaticky informovaný o cene dodania pri vložení objednávaného tovaru do nákupného košíka na www.bymilash.com – cena sa viditeľne zobrazí v položkovitom súhrne nákupného košíka.

5.4. Súčasťou dodávaného tovaru je aj faktúra a prijímový doklad pre kupujúcemu. Faktúru a prijímový doklad pošle predávajúci kupujúcemu ako súčasť zasielky (v papierovej podobe) alebo ich pošle kupujúcemu elektronicky na jeho emailovú adresu, používanú pre účely tohto obchodného prípadu.

5.5. Po prevzatí objednaného tovaru kupujúcim začína kupujúcemu plynúť zákonná záručná doba na zakúpený tovar v trvaní 24 mesiacov.

5.6. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne nevyzdvihnúť objednanú a už jemu odoslanú zásielku ani neodstúpi od kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v bode 6 týchto VOP, náklady za spätné zaslanie zásielky späť predávajúcemu znáša kupujúci.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM

6.1. Podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu a to bez udania dôvodu v lehote do 14 dní od prevzatia kúpeneho tovaru kupujúcim (spotrebiteľom). Táto možnosť kupujúcemu plynie na základe zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Táto lehota je platná pre vsetkých kupujúcich na území Európskej únie. Pre kupujúcich mimo územia Európskej únie platí 30 dňová lehota.

6.2. 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy sa začína dňom, ktorý nasleduje po prevzatí tovaru. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty na odstúpenie, stačí, ak odstúpenie bolo odoslané predávajúcemu, nemusí byť v rámci tejto lehoty aj doručené.

6.3. V prípade ak si kupujúci chce uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6 týchto VOP, je potrebné aby toto oznámil predávajúcemu v stanovenej lehote a to buď písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti uvedenej v bode 1.1. týchto VOP, alebo elektronicky zaslaním na emailovú adresu predávajúceho info@bymilash.com.

6.4. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy može kupujúci využiť vzorový formulár, ktorého znenie je uvedené nižšie:
—————————————————————————————————–
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(kupujúci vyplní a zašlite tento formulár len v prípade, že si želá odstúpiť od zmluvy)

Komu: Milash, s.r.o.
Na varte 2B
831 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 903 742 333
Email: info@bymilash.com

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Číslo objednávky/dátum objednania/dátum prijatia ……………………………………………………………
Meno a priezvisko spotrebiteľa ……………………………………………………………………………………….
Adresa, emailový a telefonický kontakt spotrebiteľa: ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis spotrebiteľa ……………………………………………………………………………………………………..
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
Dátum …………………………………….
—————————————————————————————————–
6.5. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu. Kupujúci hradí poštovné za odoslanie tovaru sám.

6.6. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania, opotrebenia, v pôvodnom balení, so štítkami Milash a s originálom dokladu o kúpe, inak predávajúci nemusí vrátenie tovaru ako aj refundáciu platby za takýto vrátený tovar akceptovať.

6.7. Kupujúci musí pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy predložiť originál dokladu o kúpe.

6.8. O prijatí odstúpenia od zmluvy bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať písomne alebo emailom. V prípade pochybností o odoslaní či doručení vyhlásenia o odstúpení od zmluvy (napríklad, v prípade nedoručenia listu), je na kupujúcom, aby preukázal jeho odoslanie, preto predávajúci odporúča, aby si kupujúci pre tento účel ponechal napr. potvrdenie o zaslaní poštou. Predávajúci tiež odporúča, aby kupujúci tovar odoslal doporučene a ako poistenú zásielku.

6.9. Po odstupení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu peniaze za zakúpený tovar a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Peniaze budú vrátene rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe za tovar, tzn. napr. vrátenie peňazí v hotovosti, na bankový učet kupujúceho, alebo na platobnú kartu kupujúceho. V prípade, ak si kupujúci želá vrátiť peniaze iným spôsobom, je to možné po vzájomnej dohode s predávajúcim. Predávajúci vráti kupujúcemu aj náklady na poštovné spojené s prvotným zaslaním tovaru kupujúcemu, a to do výšky najlacnejšej formy poštovného/doručenia uvedeného v príslušnej kategórii v bode 5 týchto VOP. Peniaze budú vratené predávajúcim kupujúcemu až po preukázaní kupujúcim, že tovar už odoslal predávajúcemu (napr. potvrdenie z pošty).

6.10. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.

6.11. Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. To zmanená, že ak kupujúci v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), potom takýto kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci mu však po uvážení môže toto umožniť.

6.12. Pokiaľ kupujúci po objednaní tovaru zistí ešte pred obdržaním informácie od predávajúceho o odoslaní tovaru, že si želá odstúpiť od zmluvy, je užitočné o tejto skutočnosti informovať bezodkladne predávajúceho, aby predávajúci mohol čo najskôr zastaviť proces expedovania objednávky a zbytočne nezasielal tento tovar kupujúcemu, ktorý ho následne bude musieť zaslať a vrátiť predávajúcemu.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM

7.1. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že predávajúci nebude môcť objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov mimo dosah predávajúceho dodať vôbec. V týchto prípadoch si preto predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7.2. Predávajúci a kupujúci majú tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak predávajúci zistí, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu, a kupujúci neakceptoval zmenu kúpnej zmluvy (zvýšenie ceny tovaru), alebo zvýšenie nákladov na prepravu tovaru.

7.3. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť kedykoľvek.

7.4. Pokiaľ predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickej adrese uvedenej kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená.

7.5. Predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu, čo kupujúci berie na vedomie. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ak v niektorom z predchádzajúcich obchodných vzťahov týkajúcich sa záväzkov voči predávajúcemu porušil svoju povinnosť podstatným spôsobom.

8. VÝMENA TOVARU

8.1. Ak si kupujúci praje vymeniť tovar, potom postupujete rovnako ako pri odstúpení od zmluvy (viď. bod 6 týchto VOP). To znamená, že kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti tovar predávajúcemu zaslaním na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1.1. týchto VOP a predávajúci mu predá nový tovar (napr. iný typ, resp. veľkosť). Vrátenie tovaru sa nerieši cez reklamáciu nakoľko kupujúci si neuplatňuje právo na zodpovednosť za vady výrobku, pretože nejde o vadu výrobku.

8.2. Vymieňaný tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania, opotrebenia, v pôvodnom balení, so štítkami a s originálom dokladu o kúpe.

8.3. Pri výmene tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu: meno a prievisko, adresa pre fakturáciu zasielanie objednaného tovaru, telefonický kontakt a emailová adresa budú spracovávané predávajúcim pre účely vybavenia objednávky kupujúceho.

9.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bez súhlasu kupujúceho nikdy neposkytne osobné údaje kupujúceho tretím stranám, s výnimkou prepravcu, ktorý bude doručovavať objednaný tovar kupujúcemu a to len v miere nevyhnutnej na správne doručenie zásielky kupujúcemu. Kupujúci s poskytnutím svojich osobných údajov na tento účel suhlasí.

9.3. Predávajúci bude uchovávať osobné údaje kupujúceho uvedené v bode 9.1. týchto VOP na dobu neurčitú a to v elektronickej a/alebo papierovej podobe, výhradne pre účely internej štatistiky a obchodných analýz predávajúceho a pre uľahčenie budúcich nákupov kupujúceho u predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať predávajúceho o informáciu akou formou sú uchovávané a spracovavané jeho osobné údaje a predávajúci mu túto informáciu bezodkladne poskytne zaslaním na emailovú adresu kupujúceho, ako aj o ich odstránenie na strane predávajúceho, čo predávajúci vykoná do 24 hodín od takejto žiadosti, o čom bude následne informovať kupujúceho.

9.4. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že internetový obchod www.bymilash.com používa súbory “cookies“ pre lepšie poskytovanie služieb svojim zákazníkom. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s používaním súborov “cookies“, može ich u seba zamedziť zodpovedajúcim nastavením svojho internetového prehliadača na elektronickom zariadení, ktoré využíva pre pripojenie do internetového obchodu www.bymilash.com (počítač, tablet alebo mobilný telefón kupujúceho, resp. potenciálneho kupujúceho).

9.5. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona č. 122/2013 Z. z., O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Celý obsah internetového obchodu www.bymilash.com je vlastníctvom predávajúceho a je chránený autorskými právami. Kopírovanie alebo iná reprodukcia tohto ohsahu kupujúcim ako aj inými osobami pre iné ako sukromné, nekomerčné účely nie sú bez súhlasu predávajúceho povolené.

10.2. Tieto VOP nadobúdajú učinnosť dňa 1.10.2016. Znenie týchto VOP môže predávajúci meniť a dopĺňať. Zmenené VOP sú účinné dňom ich zverejnenia na www.bymilash.com, čím je tiež splnená povinnosť písomného oznámenia zmeny. Všetky práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktoré vznikli na základe predchádzajúcich VOP, dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP nie sú zmenou dotknuté.

10.3. Komunikačnými jazykmi medzi predávajúcim a kupujúcim sú anglický a/alebo slovenský jazyk.

10.4. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 01 Bratislava
Slovenská republika

10.5. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú riešiť akékoľvek sporné situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri plnení kúpnej zmluvy vzájomnou dohodou a zmierom, ústretovou komunikáciou alebo, ak je to potrebné, s využitím mediácie a mediátora. V prípade, že ani takto nebude možné daný spor ukončiť k vzájomnej spokojnosti oboch strán, možu sa strany obrátiť na súd. Predávajúci aj kupujúci sa dohodli, že v takomto prípade sa spor bude riešiť na miestne príslušnom súde predávajúceho.

10.6. Tieto VOP konštituujú zmluvný zaväzok medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vzniká momentom objednania tovaru kupujúcim od predávajúceho, čím kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a porozumel zneniu týchto VOP, slobodne vyjadruje svoj súhlas s ich obsahom na znak čoho uskutočňuje svoju objednávku.

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.