1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tento Reklamačný Poriadok (ďalej ako “RP“) vypracovaný:

Milash, s.r.o.
Na varte 2B
831 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 50194895
DIČ: 2120218298
IČ DPH: SK2120218298
(ďalej ako “predávajúci” alebo “prevádzkovateľ“)

je v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike, a to najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa, zákonom Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník.

1.2. Tento RP upravuje vzťahy a postupy vzplývajúce z reklamačného konania medzi predávajúcim uvedeným v bode 1.1. tohto RP a kupujúcim (ďalej ako “kupujúci” alebo “spotrebiteľ”).

1.3. Tento RP je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho (spotrebiteľa).

1.4. Záručná doba stanovená zákonom je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

1.5. Spotrebiteľ zaslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje svoj plný súhlas s aktuálnym RP predávajúceho.

1.6. Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, v prípade internetového obchodu bude umiestnený na internetovej stránke predávajúceho www.bymilash.com.

2. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO (SPOTREBITEĽA)

2.1. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu osobne v sídle predávajúceho (prevádzke) a to na adrese uvedenej v bode 1.1. tohto RP prinesením a odovzdaním reklamovaného tovaru na posúdenie v rámci reklamačného konania, alebo zaslaním reklamácie na emailovú adresu predávajúceho info@bymilash.com so súčasným zaslaním reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho. V oboch prípadoch je spotrebiteľ povinný predložiť originál dokladu o úhrade za reklamovaný tovar zakúpený u predávajúceho (pokladničný blok z elektronickej registračnej pokladnice predávajúceho potvrdzujúci kúpu daného tovaru u predávajúceho alebo prijímový doklad zaslaný predávajúcim spotrebiteľovi po úhrade a pripísaní platby na účet predávajúceho). Predávajúci zabezpečí, aby bol počas prevádzkovej doby na prevádzke prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník), a to najmä o skutočnostiach uvedených v bodoch 2.3. a 2.4. tohto RP.

2.2. Reklamovaný tovar nebude spotrebiteľ posielať predávajúcemu na dobierku.

2.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nie vadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

2.5. Opotrebovanie tovaru nosením, praním alebo inak zmenené vlastnosti tovaru spôsobené jeho nesprávnym, nevhodným a inak neštandardným používaním nemožno považovať za vady a dôvod na reklamáciu a s tým spojenú požiadavku na opravu, výmenu, prípadne vrátenie peňazí spotrebiteľovi.

2.6. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uvedených v bodoch 2.3. a 2.4. tohto RP spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

2.7. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

2.8. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa bodu 2.11. tohto RP.

2.9. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

2.10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom emailovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

2.11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.12. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

2.13. Ustanovenia uvedené v bodoch 2.6. až 2.12. tohto RP sa použijú na vybavenie reklamácií, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

2.14. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu (Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z. z.).

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Predávajúci može RP kedykoľvek meniť a nový RP je účinný dňom jeho uverejnenia na www.bymilash.com.

3.2. Tento RP nadobúda účinnosť dňa 1.10.2016.

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.